DE KRACHT VAN DE ONBEWUSTE ‘IKKEN’

De kracht van de onbewuste ‘IKKEN’

Je zegt het zo gemakkelijk:’ ik deed het onbewust” .

Maar wat is nu eigenlijk dat onbewuste?

Het wordt wel eens vergeleken met een ijsberg. 5/7e zit onder water en alleen het topje steekt boven  het water uit. Dat wat onderwater it zou dan het onbewuste deel van onze geest zijn en skf_ijsbergalleen dat stukje dat boven water zichtbaar is, noemen we bewust. Met andere woorden, we functioneren voor het grootste deel onbewust.

Psychologen en psychiaters hebben dikke boeken volgeschreven over het hoe en wat van ons bewuste en onbewuste.

Een andere definitie is dat de processen van het onbewuste automatisch verlopen, terwijl bij het bewuste functioneren er sprake is van het maken van keuzes en het nemen van beslissingen, die passen bij feitelijke situaties.

Maar hoe komt het dan dat we een bewuste keuze maken maar dat het maar niet lukt om die keuze ook uit te voeren.

Emoties

Volgens mij komt dat vooral omdat het bewuste denken geen rekening houdt met de emoties die in dat niet- of onbewuste deel van ons zetelen.

Je kan dus een bewuste beslissing nemen, maar als je niet naar je emoties kijkt die met die beslissing samenhangen kom je nergens.

Stelling in de gedragspsychologie is: Als er strijd is tussen het bewuste en het onderbewuste, wint het onbewuste altijd.

Of met andere woorden: Als er strijd is tussen een bewuste beslissing of keuze en daar komen emoties bij kijken, winnen die emoties altijd.

Vraag is natuurlijk:” hoe zit dat dan in elkaar?

Transactionele Analyse

Eric Berne had daar een heel eigen theorie over. Als leerling van Sigmund Freud was hij overtuigd van het bestaan van dat onderbewuste. Alleen was hij het niet eens over de heersende theorie over de structuur van dat onbewuste en bewuste.

Hij vond bij zijn patiënten een structuur van een drietal ‘ikken’ die allemaal invloed uitoefenen OVK Kleurop het functioneren van het individu. Hij noemde deze ‘Ikken’ een soort registers, waar allerlei informatie in opgeslagen ligt. Hij onderscheidde een register dat vooral invloeden van buitenaf bevatte. Met name allerlei geboden en verboden die door de ouders en andere opvoeders zijn opgelegd. Hij noemde dit register ‘DE OUDER’. Daarnaast zag hij een register waarin allerlei kinderlijke impulsen lagen opgeslagen. Vaak als reactie op de verboden en geboden die de buitenwereld op het jonge kind uitoefenden. Daarnaast liggen ook allerlei primaire impulsen die bij een jong kind horen opgeslagen, zoals angst, honger, behoefte aan liefde en aandacht hier vastgelegd. Hij noemde dit het KIND.

Naarmate het kind ouder wordt, ontwikkeld zich een derde register, de VOLWASSENE. Dit is het meer rationele, bewuste deel dat als functie heeft te bemiddelen tussen de OUDER en het KIND.

Je zou de OUDER en het KIND kunnen associëren met het onbewuste en de VOLWASSENE met het bewuste.

Interne Transacties

Berne noemde de uitwisseling van boodschappen een ‘transactie’: Als ik ‘Hallo’ tegen jou zeg en jij zegt ‘Hallo’ terug, is dat een transactie

Zoals je je kan voorstellen vinden er heel wat gesprekken plaats tussen de drie delen van onze geest.

Het KIND (K) wil de meest elementaire behoeften bevredigd zien, maar kan ook behoorlijk koppig daarin zijn.

De OUDER (O) probeert het Kind in het gareel te houden met alle ‘geboden’ en ‘verboden’ die je in je leven geleerd hebt.

De VOLWASSENE (V) zit daar tussen en wil dat je juist van uit je ratio handelt.

In de Transactionele analyse, waar het model vandaan komt, noemen we deze onbewuste Ikken, EGOSTATES. De staat waarin het ‘ik’ zich bevind.

Externe Transacties

De vorige blog ging over het stellen van vragen. Nu is het natuurlijk zo dat ook je gesprekspartner over een Ouder, een Volwassene en een Kind in hun systeem.

Dat houdt in dat niet alleen jij als ÍK’ met een andere ‘IK’ praat, maar dat jouw OVK met de OVK van de ander communiceert. En hier zit nu net de valkuil in veel communicatie.  Want…Als jij vanuit je OUDER opereert en de ander vanuit zijn KIND, Dan krijg je een nogal ongelijkwaardig gesprek. Jij zal je Normen en Waarden inbrengen, terwijl je gesprekspartner meer met zijn gevoelens en behoeften bezig zal zijn.

Terwijl als jullie allebei ‘in je Ouder zitten’ zal je al vrij snel het samen gezellig over allerlei normen en waarden hebben.

En als je allebei ‘in je KIND zitten’ kan je samen heel veel plezier hebben met allerlei spelletjes.

Wanneer je bezig met een informatief gesprek waar in de mogelijkheden van je Netwerk Marketing Business uitlegt, kan je er dus beter voor zorgen dat je ‘in jouw Volwassene zit’. Het leuke is dat door je eigen opstelling de ander uitnodigt om óf de opponent óf de gelijke.

Hier ligt ook de kracht van dit model. Wanneer je bewust voor een bepaalde ego state kiest, kan je veel invloed op het verloop van het gesprek hebben.

Als je aan het begin van het gesprek vriendelijk vraagt of je gesprekspartner een goede reis heeft gehad, doe je dat vanuit je OUDER naar het KIND van de ander. Dat geeft het KIND een goed gevoel. Wanneer je informeert naar de huidige situatie van de ander, doe je dat vooral vanuit de egostate van de VOLWASSENE. De ander zal vaak, zeker als de situatie moeilijk is wisselend vanuit het KIND en vanuit de OUDER antwoorden. Het is uiterst nuttig om dit te zien, zodat je zelf kunt kiezen vanuit welke ego-state je zelf gaat reageren. Wanneer je reageert met:” ja, ja, het is wat met die economie. Er vallen overal ontslagen…” doe je dat vanuit je OUDER. Wanneer je doorvraagt naar verdere informatie, doe je dat vanuit je VOLWASSENE. “ Ja zeg, ik ken dat, ik heb dat ook meegemaakt. Dat was me waardeloos”  zit je duidelijk in je KIND. Complementaire trans

Het model van de Ego-states bevat een verdere detaillering, maar daar zal ik het later nog over hebben.

  • Samen spelen en lol trappen doe je van Kind tot Kind.
  • Samen mopperen en klagen doe je van Ouder tot Ouder
  • Informatie uitwisselen en voorlichten doe je van Volwassene tot Volwassene.

Zolang de pijlen parallel lopen is er niets mis, maar als de pijlen kruisen is er sprake van een conflict.

Als je dus in een informatiegesprek bezig bent is het zaak om zelf in je Volwassene te blijven. Je nodigt de ander dan ook uit hetzelfde te doen. Trouwens je herkent dan snellen wanneer iemand van Ego-state wisselt.

Het lijkt in het begin lastig om bewust te kiezen voor een bepaalde Ego-state, maar met een beetje oefenen gaat het steeds gemakkelijker.

En heus… Je zult er profijt van hebben.


Nieuwsgierig geworden? Vul dan het contactformulier in.

Naar het Contactformulier

Home